اینورتر سه فاز توان 18.5 کیلووات فیلتردار SIEMENS

اینورتر سه فاز توان 18.5 کیلووات فیلتردار SIEMENS-ماه صنعت انرژی