اینورتر سه فاز توان 2.2 کیلووات SIEMENS

اینورتر سه فاز توان 2.2 کیلووات SIEMENS-ماه صنعت انرژی