اینورتر سه فاز توان 5.5 کیلووات SIEMENS

اینورتر سه فاز توان 5.5 کیلووات SIEMENS -ماه صنعت انرژی