باکس خازن 3 فاز فشار ضعیف 15 کیلووار- PKC – 400V

باکس خازن 3 فاز فشار ضعیف 15 کیلووار- PKC - 400V-ماه صنعت انرژی