باکس خازن 3 فاز فشار ضعیف 40 کیلووار- PKC – 400V

باکس خازن 3 فاز فشار ضعیف 40 کیلووار- PKC - 400V -ماه صنعت انرژی