باکس خازن 3 فاز فشار ضعیف 7.5 کیلووار- PKC – 400V

باکس خازن 3 فاز فشار ضعیف 7.5 کیلووار- PKC - 400V