بیمتال هیمل HDR3s25P4 سری 3 تنظیمات 0.25 : 0.4

بیمتال همیل