خازن 3 فاز سیلندری 1.5 کیلووار-PKC-400V

خازن 3 فاز سیلندری 1.5 کیلووار-PKC-400V-ماه صنعت انرژی