خازن 3 فاز سیلندری 1.5 کیلووار-PKC-440V

خازن 3 فاز سیلندری 1.5 کیلووار-PKC-440V -ماه صنعت انرژی