خازن 3 فاز سیلندری 10 کیلووار-PKC-400V

خازن 3 فاز سیلندری 10 کیلووار-PKC-400V-ماه صنعت انرژی