خازن 3 فاز سیلندری 10 کیلووار-PKC-440V

خازن 3 فاز سیلندری 10 کیلووار-PKC-440V -ماه صنعت انرژی
خازن 3 فاز سیلندری 10 کیلووار-PKC-440V -ماه صنعت انرژی