خازن 3 فاز سیلندری 10 کیلووار-PKC-525V

خازن 3 فاز سیلندری 10 کیلووار-PKC-525V-ماه صنعت انرژی