خازن 3 فاز سیلندری 15 کیلووار-PKC-400V

خازن 3 فاز سیلندری 15 کیلووار- PKC - 400V -ماه صنعت انرژی