خازن 3 فاز سیلندری 2.5 کیلووار-PKC-400V

خازن 3 فاز سیلندری 2.5 کیلووار-PKC-400V-ماه صنعت انرژی