خازن 3 فاز سیلندری 2.5 کیلووار-PKC-440V

خازن 3 فاز سیلندری 2.5 کیلووار-PKC-440V -ماه صنعت انرژی