خازن 3 فاز سیلندری 25 کیلووار-PKC-525V

خازن 3 فاز سیلندری 25 کیلووار- PKC - 525V -ماه صنعت انرژی