خازن 3 فاز سیلندری 25 کیلووار-PKC-690V

خازن 3 فاز سیلندری 25 کیلووار- PKC -690V-ماه صنعت انرژی