خازن 3 فاز سیلندری 28.1 کیلووار-PKC-440V

خازن 3 فاز سیلندری 28.1 کیلووار- PKC - 440V-ماه صنعت انرژی