خازن 3 فاز سیلندری 40 کیلووار-PKC-400V

خازن 3 فاز سیلندری 40 کیلووار- PKC -400V -ماه صنعت انرژی