خازن 3 فاز سیلندری 7.5 کیلووار-PKC-440V

خازن 3 فاز سیلندری 7.5 کیلووار-PKC-440V-ماه صنعت انرژی