خازن 3 فاز 12.1 کیلووار در 440 ولت سری BLR_VCSDY

خازن 3 فاز 12.1 کیلووار در 440 ولت سری BLR_VCSDY-ماه صنعت انرژی