خازن 3 فاز 25 کیلووار در 440 ولت سری BLR_VCSDY

خازن 3 فاز 25 کیلووار در 440 ولت سری BLR_VCSDY -ماه صنعت انرژی