خازن 3 فاز 37.5 کیلووار مکعبی در 440 ولت

فروش خازن 3 فاز 37.5 کیلووار مکعبی فراکو-ماه صنعت انرژی