خازن 3 فاز 50 کیلووار مکعبی در 440 ولت

خازن 3 فاز 50 کیلووار مکعبی فراکو-ماه صنعت انرژی