خازن 3 فاز 60 کیلووار مکعبی در 440 ولت

خازن 3 فاز 60 کیلووار در 440 ولت مکعبی فراکو-ماه صنعت انرژی