سرکابل حرارتی ریکم 12 تا 17/5 کیلو ولت 120☓3 داخلی

سرکابل حرارتی ریکم 12 تا 17/5 کیلو ولت 120☓3 داخلی