سرکابل حرارتی ریکم 12 تا 17/5 کیلو ولت 150☓3 هوایی

سرکابل حرارتی ریکم هوایی - ماه صنعت انرژی