صفحه نمایش رنگی InteliVision 5.2

صفحه نمایش رنگی InteliVision 5.2- ماه صنعت انرژی