فیلتر سوخت دیزل پرکینز

مزایای استفاده از این فیلتر

  • جلوگیری از افت فرکانس هنگام زیر بار رفتن
  • جلوگیری از استارت نشدن دستگاه در هوای سرد
  • جلوگیری از جام کردن موتور دیزل ژنراتور