فیلتر گازوئیل دیزل ژنراتور کامینز 4BTA3.9-G3 – فیلتر سوخت FF5079

فیلتر گازوئیل دیزل کامینز یا فیلتر سوخت دیزل کامینز 4BTA3.9-G3 – فروش فیلتر گازوئیل دیزل ژنراتور کامینز مدل        4BTA3.3-G9  – تعویض و فروش فیلتر