فیلتر گازوئیل دیزل ژنراتور کامینز 6CTA8.3-G3 – فیلتر سوخت FF42000

فیلتر گازوئیل دیزل کامینز یا فیلتر سوخت دیزل کامینز 6CTA8.3-G3 – فروش فیلتر گازوئیل دیزل ژنراتور کامینز مدل        6CTA8.3-G3  – تعویض و فروش فیلتر