فیلتر گازوئیل دیزل ژنراتور کامینز S3.8-G7 – فیلتر سوخت FF19652

پارت نامبر فیلتر گازوئیل S3.8-G7

  • FF5019
  • FF5461
  • FF42000