فیلتر گازوئیل دیزل ژنراتور کامینز VTA28-G5 – فیلتر سوخت FF202

فیلتر گازوئیل دیزل کامینز یا فیلتر سوخت دیزل کامینز VTA28-G5 – فروش فیلتر گازوئیل دیزل ژنراتور کامینز مدل        VTA28-G5  – تعویض و فروش فیلتر