ماژول تبدیل USB به DSE815 – RS485

ابعاد ماژول تبدیل USB به DSE815 - RS485