موتوربرق استریم 4.8کیلووات  YMG6000E

موتوربرق استریم 4.8کیلووات  YMG6000E