گیج فشار تمام استیل 6 سانتیمتر اتصال از زیر 1/4 اینچ ، 10 بار ویکا مدل G

گیج - ماه صنعت انرژی
گیج – ماه صنعت انرژی