روغن موتور 20 لیتری ایرانول 15W40 Top Engine

مشخصات و ویژگی‌های این روغن :

گرانروی : 15.5

شاخص گرانروی : 140

نقطه اشتعال : 210

نقطه ریزش : 27-

دانسیته : 875