سنکرون دیزل ژنراتور با برد دیپسی شرکت ساسان

سنکرون دیزل ژنراتور با برد دیپسی شرکت ساسان - ماه صنعت انرژی

سنکرون با برد دیپسی

سنکرون دیزل ژنراتور با برد دیپسی شرکت ساسان

ما در این پروژه 4 دیزل ژنراتور پرکینز 1100 کاوا با برد دیپسی 8610 و برد دیپسی 8660 با یکدیگر و با برق شهر سنکرون‌کردیم .

 • برد دیپسی 8610      4 عدد
 • برد دیپسی 8660     1 عدد
 • دیزل ژنراتور پرکینز      4 دستگاه

دیزل ژنراتور پرکینز

==========================

سنکرون‌کردن چیست

اتصال دیزل ژنراتورها به طور موازی و  سنکرون دیزل ژنراتور ها ظرفیت انرژی ، کنترل در مدیریت بار ، سهولت در نگهداری و افزونگی (Redundancy) را افزایش‌می‌دهد.

این فرآیند شامل اتصال فیزیکی دو یا چند دیزل ژنراتور و سنکرون‌کردن خروجی های آنهااست.

در سنکرون‌کردن  شکل موج یک دیزل ژنراتور با  شکل موج ولتاژ دیزل ژنراتور دیگر مطابقت پیدا کرده و سپس به هم متصل‌می‌شوند.

عواملی که در هنگام موازی و

سنکرون‌دیزل ژنراتورها در نظر گرفته‌می‌شوند:

ظرفیت: سنکرون و موازی کردن بر اساس تقاضای بار.

هنگام افزایش تقاضا دیزل ژنراتورها به ترتیب روشن‌شده و

با افزایش بار دیزل ژناتور روشن‌شده

با دیزل ژنراتورهای روشن  قبلی سنکرون‌می‌شود .

در صورت کاهش بار یک دیزل ژنراتور از مدار خارج‌می‌شود.

افزونگی: اطمینان از انتقال توان به صورت نرم زمانی که یک دیزل ژنراتور اضافه یا خارج‌می‌شود.

رعایت استانداردهای برقی از نظر ایمنی ،حفاظت و بهره برداری.

 

سنکرون دیزل ژنراتور با برد دیپسی- ماه صنعت انرژی

 

سنکرون‌کردن ژنراتورهای متصل شده به صورت موازی

این فرآیندی‌است که در آن ولتاژ و فرکانس ژنراتورها برای ارائه یک شکل موج خروجی استاندارد AC با یکدیگر سنکرون می‌شوند.

برای موازی و سنکرون‌کردن صحیح ژنراتورها ، هر یک از مجموعه ها باید دارای مشخصات زیر باشند.

سنکرون دیزل ژنراتور با برد دیپسی

 • فرکانس: فرکانس‌ها بایدیکسان باشند.
 • ولتاژ: ژنراتورها باید همانند و یکسان باشند.
 • تعداد فاز: دو سیستم بایدتعداد فازهای یکسانی داشته باشند ، یا سه فاز یا تک فاز.
 • توالی فاز: برای سیستم های سه فاز ، هر سه مرحله باید با هم همسان شوند.
 • این مانع از فشار بیش از حد مکانیکی و برقی و همچنین جلوگیری از افزایش قدرت می‌شود.
 • زاویه فاز ولتاژ: شکل موجها باید به گونه ای یکسان شوند که دقیقا همانند هم باشند.
 • نباید در زمان سنکرون شدن اختلاف زاویه فاز و اخلاف ولتاژ وجود داشته باشد.

 

برای مطالعه مقالات سنکرون اینجا کلیک کنید.

سنکرون دیزل ژنراتور با برد دیپسی

در حالت ایده آل هر نوع دیزل ژنراتور را می‌توان با دیگر دیزل ژنراتور در صورت انطباق فرکانس و ولتاژ و زاویه فاز آنها با هم سنکرون‌کرد. با این وجود برخی محدودیت‌های عملی مانند ناسازگاری بین مدل‌های قدیمی و جدید یا وقتی هزینه سازگاری آنها بالااست قابل توجیه‌نیست.

از جمله مواردی که بایددر نظر بگیرید عبارتند از:

سنکرون دیزل ژنراتور با برد دیپسی

 • کنترل سرعت: دیزل ژنراتورها ممکن‌است سرعت برابر یا متفاوت باشند، اماباید در زمان سنکرون شدن سرعت آنها برابرباشد و بعد از سنکرون شدن برای تقسیم بار و کنترل مقدار بار اکتیو باید قابلیت کنترل سرعت وجود داشته باشد.
 • تقسیم بار: تمام بار با توجه به ظرفیت واحدهای جداگانه بایدتوسط همه دیزل ژنراتورها تقسیم شود. یا در صورت سنکرون شدن با شبکه باید مقدار بار مشخصی را به شبکه تزریق کنند. (بار اکتیو و راکتیو)
 • سنکرون کردن: سنکرون کردن برای اطمینان از این که ولتاژ خروجی هم فازاست ، لازم‌است ، و دیزل ژنراتورها دارای ولتاژ، فرکانس و زاویه فاز یکسان در زمان سنکرون شدن هستند.
 • تنظیم ولتاژ: جهت تطبیق ولتاژ و تنظیم توان راکتیو و تقسیم توان راکتیو نیازاست تا بتوان ولتاژ دیزل ژنراتورها را کامل کنترل کرد.

سنکرون دیزل ژنراتور با برد دیپسی شرکت ساسان

==========================

انواع سنکرون

1- سنکرون یک دیزل ژنراتور با برق شهر

2-موازی کردن چند دیزل ژنراتور با برق شهر

3-پارالل کردن دو دیزل ژنراتور باهم

4-سنکرون چند دیزل ژنراتور باهم

تابلو سنکرون

تابلو چنج اور

==========================

سنکرون دیزل ژنراتور با برد دیپسی

سنکرون دیزل ژنراتور با برد کومپ

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *