نمادهای ژنراتور

 نمادهای ژنراتور - ماه صنعت انرژی

نماد ژنراتور

نماد ژنراتور

در اخر این نوشته لیستی از ژنراتورها به همراه عکس‌های تکی معرفی گشته‌اند.

نماد عمومی ژنراتور Generic Symbol of Generator

نماد عمومی ژنراتور
نمادعمومی ژنراتور

این‌نماد یک ژنراتور ساده را به نمایش کشیده‌است. یک ژنراتور انرژی مکانیکی را به انرژی مکانیکی تبدیل‌می‌کند.

ژنرتور AC فرکانس پایین Low Frequency AC Generator

ژنرتور AC فرکانس پایین
ژنرتور AC فرکانس پایین

این مدل ژنراتور دارای جریان متناوب با فرکانس در بازه بسیار پایین مابین 8 الی 40 هرتزاست.

این ژنراتور بیشتر در سیستم حمل و نقل با فرکانس 16.7 هرتز مورداستفاده قرارمی‌گیرد. منفعت این ژنراتور ها انتقال انرژی در مسافت طولانی‌است.

ژنراتور AC فرکانس متوسط Medium Frequency AC Generator

ژنراتور AC فرکانس متوسط
ژنراتور AC فرکانس متوسط

جریان متناوب تولیدشده توسط این ژنرتور در بازه 50 الی 60‌هرتز قراردارد.

ژنراتور AC فرکانس بالا High Frequency AC Generator

ژنراتور AC فرکانس بالا
ژنراتور AC فرکانس بالا

این ژنراتور جریان متناوب را با فرکانس بالای 100 هرتز تولیدمی‌کند. از آنجایی که با افزایش فرکانس، تلفات در سیستم افزایش پیدا می کند، استفاده از آن ها محدوداست.

این دست از ژنراتورها در تجهیزات نظامی، فضاپیما و اتاق‌های فرمان مورداستفاده قرارمی‌گیرد.

ژنراتور جریان ایده آل  Ideal Current Generator

ژنراتور جریان ایده آل
ژنراتور جریان ایده‌آل

این‌نماد یک ژنراتور جریان ایده‌آل را به نمایش می‌گذارد. جریان تولیدشده توسط ژنراتور ایده ال حتی با تغییر ولتاژ ثابت‌است.

ژنراتور ولتاژ ایده آل Ideal Voltage Generator

ژنراتور ولتاژ ایده آل
ژنراتور ولتاژ ایده آل

این ژنراتور دارای یک ولتاژ ثابت‌است در حالی که بر اساس بار ممکن‌است جریان تولیدی آن تغییر پیدا کند. این‌نماد نشانگر یک ژنراتور ولتاژ ایده‌آل‌است.

ژنراتور ولتاژ  Voltage Generator

ژنراتور ولتاژ
ژنراتور ولتاژ

این یک‌نماد برای ژنراتور ولتاژ‌است. این المان ولتاژ را در ترمینال‌های خروجی خود ایجادمی‌کند. ولتاز آن مستقل از هر المان دیگری بوده و مقدار ولتاژ با تغییر جریان تغییر نمی‌کند.

ژنراتور با ولتاژ کنترل شده Controlled Voltage Generator

"<yoastmark

ولتاژ این المان به قسمتی دیگر از مدار و یا به میزان جریان کشیده شده وابسته‌است.

ماشین الکتریکی Electrical Machine

ماشین الکتریکی
ماشین الکتریکی

این نماد‌برای ماشینی استفاده‌می‌شود که هم می تواند نقش موتور و هم ژنراتور داشته باشد. موتور انرژی الکتریکی را به مکانیکی تبدیل کرده و ژنراتور برعکس آن عمل‌می‌کند.

سلول خورشیدی Photovoltaic / Solar Cell

سلول خورشیدی
سلول خورشیدی

یک سلول فتوولتاییک و یا خورشیدی انرژی نور را به انرژی الکتریکی تبدیل‌می‌کند. در قسمت اصلی ساختمان این سلول‌های خورشیدی جهت افزایش ولتاژ و جزیان به صورت سری و موازی در کنار هم‌قرار می‌گیرند.

ژنراتور DC شنت کوتاه Short Shunt Compound DC Generator

ژنراتور DC شنت کوتاه
ژنراتور DC شنت کوتاه

سیم پیچی میدان در این موتور به صورت موازی با سیم پیچی آرمیچر قرار گرفته‌است و سیم پیچ میدان سری به صورت سری با بار قرار دارد. سیم پیچ موازی دارای مقاومت بالا‌است تا جریان به سمت بار جاری شود.

ژنراتور دینامیکی با ترمز داخلی Dynamo with Built-in Brakes

ژنراتور دینامیکی با ترمز داخلی
ژنراتور دینامیکی با ترمزداخلی

این یک ماشین الکتریکی‌است که از طریق تغیر جهت در زغال ها جریان DCتولید می‌کند. بر روی رتور و استاتور این ژنراتور سیم پیچی وجود دارد.

رتورداخل یک میدان مغناطیسی ثابت شروع به گردش می‌کند. این ژنراتور دارای یک ترمز داخلی‌است تا زمان توقف سیستم را متوقف کند.

آلترناتور Alternator

آلترناتور یک ژنراتور الکتریکی‌است که انرژی مکانیکی را به جریان متناوب تبدیل‌می‌کند. در آلترناتور ، میدان مغناطیسی چرخان داخل رتور یک جریان متناوب داخل‌استاتور القا‌می‌کند.

ژنراتور AC غیر دوار Non Rotary AC Generator

ژنراتور AC غیر دوار
ژنراتور AC غیر دوار

این نمادنشانگر ژنراتور AC غیر دوار‌است. نماد مربع نشانگر ویژگی ثابت بودن ژنراتور‌است.

ژنراتور DC/ دینام Dynamo / DC Generator

ژنراتور DC- دینام
ژنراتور DC- دینام

این‌ نمادنشانگر ژنراتور DC‌است که با نام دینام نیز شناخته‌می‌شود. بااستفاده از کموتاتور انرژی مکانیکی به الکتریکی تبدیل‌می‌شود.

ژنراتور DC / همگن  Homopolar / DC Generator

ژنراتور DC - همگن
ژنراتور DC – همگن

این ژنراتور با چرخواندن یک دیسک رسانا داخل میدان مغناطیسی جریان DCتولید می‌کند. این ژنراتور ولتاژ پایین اما جریان بالا ایجاد می‌کند.

ژنراتور MHD Magnetohydrodynamic / MHD Generator

ژنراتور MHD
ژنراتور MHD

این یک ژنراتور DC‌است که انرژی دمایی و حرکتی را به انرژی الکتریکی DC تبدیل می‌کند. هیچ قسمت گردانی در این المان وجود ندارد.

پلاسمای ایزوله شده داغ در یک میدان مغناطیسی شروع به چرخش‌کرده و باعث ایجاد شدن پتانسیل در الکترودها‌می‌شود. بخار خروجی می‌تواند برای نیروگاه بخار مورداستفاده قراربگیرد.

ژنراتور تولید پالس Pulse Generator

ژنراتور تولید پالس
ژنراتور تولید پالس

این یک مدار الکتریکی است که پالس‌های مستطیلی ایجادمی‌کند. بر اساس کاربرد این المان می‌تواند فرکانس، دامنه و سیکل‌های متنوعی داشته‌باشد.

کاربرد اصلی این سیستم تست مدارات دیجیتالی و استفاده به عنوان پالس ساعت‌است.

ژنراتور شکل موج Waveform Generator

ژنراتور شکل موج
ژنراتور شکل موج

این مورد هم یک مدار الکتریکی است که می تواند هر شکل موجی را ایجاد کند. مطرح‌ترین شکل موج‌های تولیدشده عبارت از مربعی ، مثلثی ، شیب ، دندان اره ای و … است.

کاربرد این المان در شبیه سازی و یا تحریک مدارات دیجیتالی و پردازنده های سیگنال‌است.

ژنراتور دستی مگنتی(مغناطیس دائم) Magneto Hand Generator

"<yoastmark

ژنراتور مغناطیس دائم یک ژنراتور است‌که جریان متناوب را با چرخاندن یک کویل یا سیم پیچ داخل یک مغناطیس دائم ایجادمی‌کند. بر خلاف دینام، این ژنراتور کوموتاتور ندارد، در نتیجه خروجی برق AC‌است.

ژنراتور جریان کنترل شده  Controlled Current Generator

"<yoastmark

این نمادیک ژنراتور جریان کنترل شده‌است که به عنوان منبع جریان وابسته نیز شناخته‌می‌شود. این یک منبع جریان و ژنراتور جریان‌است که میزان آن وابسته به المان‌های دیگر مداراست.

ژنراتور نوری Photovoltaic Generator

ژنراتور نوری
ژنراتور نوری

این‌ نمادنشانگر المانی‌است که می‌تواند انرژی نور را به انرژی الکتریکی تبدیل کند. این دستگاه شامل یک پنل خورشیدی ، کنترل کننده شارژ و باتری می‌شود.

انرژی نور و خورشید با‌استفاده از مبدل‌ها به انرژی الکترکی DC و AC تبدیل می‌شود.

ژنراتور تاکومتر Tachometer Generator

ژنراتور تاکومتر
ژنراتور تاکومتر

این‌نماد نشانگر یک ژنراتور تاکومتر‌است. ولتاژ تولید شده این ژنراتور وابسته به سرعت شفت‌است. کاربرد این وسیله سنجش سرعت موتور‌است.

ژنراتور سه فاز سنکرون با مغناطسی دایم 3 Phase Synchronous Generator with Permanent Magnet

ژنراتور سه فاز سنکرون با مغناطسی دایم
ژنراتور سه فاز سنکرون با مغناطسی دایم

فرکانس این ژنراتور وابسته به سرعت رتوراست این یک ژنراتور سه فاز بااستفاده از مغناطیس دایم‌است.

رتور داخل میدان مغناطیسی شروع به گردش کرده و این موضوع باعث القای emf داخل سیم پیچ های رتور می‌شود.

ژنراتور سه فاز سنکرون با اتصال ستاره 3 Phase Synchronous Generator with Wye / Star Connection

ژنراتور سه فاز سنکرون با اتصال ستاره
ژنراتور سه فاز سنکرون با اتصال ستاره

این‌نماد نشانگر یک ژنراتور با اتصال ستاره‌است. به علت اتصال ستاره سیم بندی‌های این ژنراتور نیازمند تعداد دور کمتراست.

در صورت زمین شدن سیم زمین در این ژنراتور در حالت عدم تقارن بار، جریان عدم تقارنی کمتر می‌شود.

مبدل سهنمادهای ژنراتور فاز 3 Phase Converter

مبدل سه فاز
مبدل سه فاز

نمادفوق یک مبدل سه فاز را مشخص کرده‌است. این وسیله می‌تواند انرژی الکتریکی سه فاز را به تک فاز و یا برعکس تبدیل کند.

معمولا این وسیله برای استفاده از انرژی تک‌فاز برای دستگاه های سه فاز مورداستفاده قرار می‌گیرد.

ژنراتور سه فاز سنکرون با دسترسی به هر سیم بندی Three Phase Synchronous Generator with Access to Each Winding

ژنراتور سه فاز سنکرون با دسترسی به هر سیم بندی
ژنراتور سه فاز سنکرون با دسترسی به هر سیم بندی

این نمادنشانگر ژنراتور سه فاز سنکرون است که می توان به هر کدام از سیم بندی‌ها دسترسی داشته باشیم. ترمینال‌های هر سیم بندی برای ایجاد اتصال در دسترس می‌باشند.

 در زیر لیستی از نماد ژنراتور های متنوع مشخص شده‌است. نماد ژنراتور

مقاله مرتبط:

نماد ترانسفورماتورهای الکتریکی – نماد تک خطی ترانسفورماتور

حفاظت ژنراتور

دیزل ژنراتور ولوو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *