ترنسمیتر فشار ویکا 10 بار با اتصال 1/2 اینچ- ترانسمیتر ویکا

ترنسمیتر فشار - ماه صنعت انرژی
ترنسمیتر فشار – ماه صنعت انرژی