ساخت تابلو‌برق

مراحل ساخت

  • شرایط فنی 
  • رنگ کاری
  • فسفاته کاری
  • ساختمان عمومی تابلوها
  • چربی زدایی
  • محفظه ها