سنکرون دیزل ژنراتور با برد کومپ

 

جدول توضیحات کوتاه - ماه صنعت انرژی