یکی از اجزای افزایش دهنده توان دیزل و در نتیجه دیزل ژنراتورها هستند. کار اصلی توربو شارژر دیزل ژنراتور :

در حقیقت متراکم‌نمودن بیشتر هوای ورودی به موتور است. یکی از پارامترهایی که در هر موتور برق دیزلی و یا ژنراتور گازسوز مطرح‌می‌گردد، نسبت تراکم هوای ورودی آن موتور می‌باشد. در واقع هرچه این نسبت تراکم بالاتر باشد میزان کار ناشی از احتراق گاز داخل پیستون بیشتر خواهدبود. در واقع یک کمپرسور کوچک هستند با این تفاوت که نیروی دورانی خود را از گازهای خروجی از موتور (اگزوز) که هیچ کاربری دیگری ندارند تأمین می کنند. و در حقیقت این کمپرسور از دو صفحه پروانه ای که با یک محور به هم متصل شده اند تشکیل‌شده‌است. یک سمت این محور که دارای صفحه پروانه ای شکل‌است در مسیر خروجی اگزوز و سمت دیگر آن در مسیر ورودی هوای موتور (منیفولد هوا) قراردارد. صفحه ای که در سمت گازهای خروجی از موتور دیزل قراردارند توربین و صفحه ای که در سمت گازهای ورودی به موتور قرار دارند کمپرسور نام‌دارد(گازهای خروجی به رنگ قرمز و گازهای ورودی به رنگ آبی نمایش داده‌شده‌اند).