ارت پست برق – چاه ارت ترانسفورماتور

ارت پست برق - ماه صنعت انرژی

ارت‌کردن تجهیزات پست برق

ارت‌کردن تجهیزات در پست برق در نقاط زیر باید انجام‌شود.

  1. نقطه خنثی سطح ولتاژهای مختلف
  2. محفظه فلزی کلیه تجهیزاتی که جریان الکتریکی حمل می‌کنند
  3. چارچوب کلیه تجهیزات الکتریکی که جریان حمل می‌کنند.
  4. تمام ساختار‌های فلزی حتی اگر با تجهیزاتی که دارای جریان هستند در ارتباط نیستند

روش ارتینگ یا ارت‌کردن پست برق

ما تمام نقاطی که باید ارت شود‌را از طریق شبکه ارت با میله‌های مقاوم در برابر خوردگی به هم وصل و زمین می‌کنیم . میله‌ها (راد) را حداقل 600 میلی متر زیر سطح زمین دفن می‌کنیم. اگر این میله‌های دفن‌شده به صورت افقی از یک ترنچ کابل ، جاده‌ای ، لوله‌کشی زیرزمینی یا مسیر ریلی را قطع کند میله‌ها باید حداقل 300 میلی متر از زیر گفته‌شده عبور کند.

اگرچه ما از میله‌های با جنس فولاد نرم برای اتصال شبکه ارت زیر سطح زمین استفاده‌می‌کنیم اما به طور معمول از صفحه‌های فولادی نیز در روی سطح زمین استفاده‌می‌کنیم. ما ارتباط بین نقاط مختلف ارت و شبکه ارت را به عنوان رایزر ارت می نامیم. ما به طور معمول از صفحات مسی در رایزر ها روی سطح زمین استفاده می‌کنیم. قسمت میله‌ای رایزر‌ها در سطح زمین با رساناهای میله ای که برای ایجاد شبکه اصلی ارت استفاده‌می‌شود یکسان‌است.

ما باید تمام سازه‌های فولادی را حداقل با دو رایزر به شبکه زمین وصل کنیم.

در این حالت ، یک رایزر باید‌از میله شبکه ارت در جهت x و دیگری از جهت Y باشد.

ویدئو تست ارت و دلیل لزوم کم بودن مقاومت سیستم ارت

ما‌همچنین نقاط ارت کلیه تجهیزات را به همان شیوه وصل می‌کنیم.

ما‌تمام جعبه‌های مکانیسم ایزولاتورها را با یک مش ارت و هر یک از مش های ارت کمکی به شبکه اصلی زمین وصل‌می‌کنیم. ما‌ هر مش ارت کمکی را فقط 300 میلی متر زیر سطح زمین قرار می‌دهیم.

ما‌تمام صفحه های رایزر را به وسیله پیچ و مهره به جایگاه های ارت تجهیزات وصل می کنیم و باید اتصالات پیچ شده را با رنگ‌های ضد خوردگی رنگ کنیم. این نقطه از ارت نمی تواند جوش داده‌شود تا در صورت لزوم تعویض تجهیزات جایگزین امکان پذیر باشد.

سرهای خارج‌شده  از مش ارت از طریق رایزر باید با شبکه ارت جوش داده شوند. صفحه‌های بالای سطح زمین نیز باید به میله‌های زیر زمین جوش داده‌شوند. ما باید نقاط جوش داده‌شده را با سرب و قیر قرمز رنگ کنیم.

ارت دکل‌ها

سیم شیلد در امتداد یک پایه از سازه (دکل) پایین می آید. سیم شیلد که در امتداد یک پایه از پایین می آید با فواصل هر 2 متر با دکل با کلمپ متصل‌می‌شود. این سیم شیلد پایین آمده  مستقیماً با هادی ارت که از سیستم ارت خارج‌می‌شود ، متصل‌می‌شود. پای متضاد از همان سازه باید مستقیماً از طریق رایزر به شبکه اصلی اتصال به زمین متصل شود.

ارت پست برق - ماه صنعت انرژی

زره پوش عایق باسبار پست

هر عایق پست باس [1]یا BPI از طریق دو رایزر به شبکه اصلی اتصال به زمین وصل‌می‌شود. یک نوار 50 میلی متر × 10 میلی متر تخت در امتداد ساختار پشتیبانی BPI از هر دو نقطه اتصال به پایه فلزی  ارتBPI  پایین می‌آید. این نوارهای تخت از پایه BPI به رایزرها متصل می‌شوند که از x و y رسانای شبکه اصلی اتصال به زمین حاصل می‌شوند.

ارت پست برق - ماه صنعت انرژی

ارت‌کردن ترانسفورماتور جریان در پست برق

یک نوار 50 میلی متر × 10 میلی متر در امتداد ساق ساختار پشتیبانی ترانسفورماتور جریان از پایه فلزی CT پایین می آید. آن از طریق رایزر به شبکه اصلی اتصال به زمین وصل می‌شود. پایه های مخالف  از طریق رایزر به شبکه اصلی اتصال به زمین متصل می‌شوند. اگر رایز اول از هادی x شبکه زمین بیاید ، هادی دیگر رایزر باید‌از راد‌های جهت y  بیاید

جعبه اتصال CT نیز باید‌از دو نقطه به وسیله نوار تخت 50 mm × 10 mm به شبکه اصلی ارت متصل‌شود.

ارت پست برق - ماه صنعت انرژی

ارت‌کردن کلید‌های قدرت در پست برق

ساختار پشتیبان هر فاز مدار شکن (کلید قدرت) به همراه پایه فلزی فازها از طریق دو رایزر به شبکه اصلی اتصال به زمین متصل‌می‌شود یکی ترجیحا از x و دیگری از جهت y ساختار فازها بهمراه یک نوار فلزی 50 mm × 8 mm مسطح به هم متصل می‌شوند. جعبه مکانیزم هر فاز نیز از ‌طریق نوار تخت فلزی 50 mm × 10 mm به شبکه اصلی ارت متصل‌می‌شود.

ارت‌کردن کلید‌های ایزوله کننده

پایه هر فاز ایزولاتور باید با کمک یک نوار فلزی مسطح 50 mm × 10 mm  به هم متصل‌شود. این نوار مسطح فلزی از‍‌طریق دو رایزر به شبکه اصلی زمین متصل خواهد‌شد یکی ترجیحا از x و دیگری در جهت y. جعبه مکانیزم ایزولاتور باید به  مش ارت کمکی وصل شود و سپس به شبکه اصلی ارت به دو نقطه مختلف در شبکه اصلی زمین وصل‌شود.

 

ارت‌کردن صاعقه گیر

پایه نگهدارنده های صاعقه گیر باید‌از طریق‌یک رایزر به شبکه اصلی ارت متصل شود و ساختار صاعقه گیر باید‌از طریق‌رایزر دیگری به شبکه اصلی زمین وصل شود. یك اتصال اضافی مخصوص اتصال به ارت در صاعقه گیر وجود دارد که به ارت پیت متصل می‌شود و این ارت پیت دارای لینک تست می باشد

ویدیوی این محصول

ارت‌کردن ترانسفورماتور ولتاژ خازنی پست برق

پایه ترانسفورماتور CVT یا ولتاژ خازنی از‌طریق یک رایزر به شبکه اصلی اتصال به زمین متصل می‌شود. نقطه مخصوص اتصال زمین روی پایه CVT به الکترود لوله زمین با ورق مسطح 50 mm × 8 mm وصل می‌شود. قسمت پایینی ساختار پشتیبانی نیز از‍طریق رایزر به شبکه اصلی ارت متصل شده‌است. همچنین باید دو نقطه متضاد مقابل جعبه اتصال CVT به شبکه اصلی ارت وصل شود.

ارتینگ یا ارت‌کردن سیستم آب بندی کابل‌ها

ساختار پشتیبان یک سیستم آب‌بندی کابل باید‌از طریق‌دو رایزر به شبکه اصلی ارت اتصال یابد .

نوار ارت به اندازه 50 mm × 10 mm  مسطح باید‌از بالای ساختار پشتی پایین بیاید.

ارت‌کردن مارشالینگ باکس

دو سر محافظت شده در دو طرف مقابل کیوسک مارشال ارائه شده‌است.

این دو نقطه باید‌از طریق‌دو دستگاه رایزر به شبکه اصلی زمین وصل‌شود.

تست پست برق - ماه صنعت انرژی

ارت‌کردن ترانسفورماتور ارت کننده در پست برق

پایه ترانسفورماتور ارت‌کننده باید‌از طریق دو رایزر به شبکه اصلی ارت وصل‌شود.

نقطه خنثی ترانسفورماتور ارت‌کننده باید‌لوله الکترود زمین به یک نقطه تست متصل‌شود.

اتصال خنثی به زمین باید‌از یک ترانسفورماتور جریان زمین برای حافظت در برابر خطای زمین عبور کند.

 

مقالات مرتبط:

روش های اجرای ارت ( مش ارت-الکترود ارت- ارت با لوله- ارت با  صفحه ی مسی)
اندازه گیری مقاومت ارت – مقاومت چاه ارت
مقاومت ارت  الکترود زمین (مقاومت صفحه ارت یا مقاومت راد ارت)
ترانسفورماتور ارت کننده یا زمین کننده چیست؟
اجرای ارت – ارتینگ و چاه ارت

مقاله زبان اصلی:

Earthing of Substation Equipment

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *